4. Međunarodna konferencija razmene iskustava organizacija pacijenata (EEOP)

Predstavnici ORS-a učestvovali na 4. Međunarodnoj konferenciji razmene iskustava organizacija pacijenata (EEOP) u organizaciji Roša Srbija

Beograd, 12-14. novembra 2018.

 

U Beogradu je od 12. do 14. novembra 2018. održan 4. Međunarodni skup razmene iskustava organizacija pacijenata (OP) na temu „Oblikovanje budućeg zdravstvenog okruženja“.

Sastanak je organizovao Roš Srbija, a na njemu je učestvovalo preko 60 predstavnika organizacija pacijenata iz 20 zemalja sveta. U ime ORS-a u radu skupa učestvovale su dr Mirjana Lapčević, predsednica i Mirjana Obradović, aktivistkinja.

Cilj organizatora bio je da se polazeći od zaključaka prošlog sastanka ponudi platforma za dalje unapređivanje veština zastupanja interesa pacijenata, umrežavanja njihovih organizacija i učenja jednih od drugih.

Prim. dr Lapčević je tokom diskusije iznela informacije o aktivnostima ORS-a i iskustva u saradnji i kontaktima sa odgovarajućim partnerima u zemlji i inostranstvu.

Na sastanku je razgovarano na temu promena zdravstvenog okruženja, mogućnostima koje one pružaju i izazovima koje predstavljaju za organizacije pacijenata. Istaknuto je da OP moraju da prate te promene i da im se prilagođavaju s obzirom da se temeljito menja situacija u zdravstvu. Te promene posledica su sve bržeg uvođenja novih tehnologija u oblast medicine, digitalizacije i otuđenja lekara i pacijenata koji sve više postaju predmet tehnologije i sve manje imaju neposredan kontakt. Evidentna je sve prisutnija svojevrsna „konzumerizacija“ pacijenata koji postaju puki konzumenti lečenja. Zato se moraju uspostaviti regulatorni pristupni mehanizmi o najboljem lečenju, a pacijenti preko svojih organizacija uključiti u razgovore i donošenje odluka koje su bitne za njihovo efikasno i uspešno lečenje.

Tema razgovora bila je i uloga OP u oblikovanju zdravstvenog okruženja, prikupljanju podataka o realnoj medicinskoj praksi, njihovoj zaštiti i dostupnosti, kao i da li prikupljanje podataka predstavlja pretnju za privatnost pacijenata.

Ukazano je na potrebu uspostavljanja jedinstvene metodologije prikupljanja podataka, centralnog registra, možda čak i na međunarodnom nivou, definisanje standarda kvaliteta podataka iz realne medicinske prakse.

Važno je uspostaviti partnerstvo između zainteresovanih strana – kreatora politike/donosilaca odluka/lekara i drugih medicinskih profesionalaca/farmaceutske industrije/organizacija pacijenata kako bi se kroz koordinirano delovanje obezbedila najbolja moguća zdravstvena zaštita.

U uslovima odsustva političke volje i podrške vlada, ukazano je na potrebu komunikacije, saradnje i povezivanja organizacija pacijenata i drugih organizacija na široj osnovi, razmene informacija i iskustava i pokretanja zajedničkih koordiniranih akcija. Važno je i uspostavljanje nacionalnih koalicija, nacionalnih saveta, i drugih tela, saradnje sa međunarodnim organizacijama, naučnim radnicima i farmaceutskom industrijom. Takođe je važno i učešće OP u donošenju nacionalnih budžeta za zdravstvo i isticanje da zdravstvena zaštita nije trošak, već investicija u zdravo, aktivno i produktivno stanovništvo. Potrebna je i edukacija lekara i pacijenata o značaju partnerskog odnosa za bolje i uspešnije lečenje. Takođe je važno mobilisati medije u meri u kojoj je to moguće da bi se šira javnost upoznala sa aktivnostima OP i obezbedila njena podrška.

Predstavnici Roša upoznali su učesnike sa aktivnostima i podrškom Roša pacijentima i njihovim organizacijama i planovima za budućnost na globalnom i lokalnom planu, i istakli da je Roš kao značajna inovativna farmaceutska kompanija posvećen dobrobiti pacijenata, speman i zainteresovan da podrži i sarađuje sa njihovim organizacijama u obostranom interesu.

Zaključeno je da je ovaj skup bio veoma koristan i informativan, da je dao smernice i ideje za formulisanja platformi za buduće aktivnosti OP, i omogućio OP da uspostave kontakte i dogovore za buduću saradnju.

Kao i uvek, Roš je bio odličan organizator, izabrani su kompetentni i relevantni predavači i panelisti, i obezbeđeni izvanredni uslovi za rad sastanka.

Mirjana Obradović

Beograd,

15.11. 2018.

 

 

 

 

 

Sleva na desno: Prim. dr Mirjana Lapčević i Mirjana Obradović iz ORS-a.   Sleva na desno: Mirjana Obradović i prim. dr Mirjana Lapčević iz ORS-a, Danilo Boljević iz Udruženja za pomoć oboljelim od reumatskih bolesti Crne Gore i Beba Golubović iz Udruženja pacijenata obolelih od melanoma. Učesnici skupa su napisali ohrabrujuće poruke.

Povezane vesti